IN-POS 7. Technologie přenosu dat

Zadání

 • Technologie přenosu dat.
 • Signály, digitální a analogové vysílání, kódování dat, multiplexing,
 • chybové řízení, metody řízení přístupu k médiu a celkové řízení datového spoje.
 • PV169, PV183

Vypracování

Signály, digitální a analogové vysílání

 • Data jsou přenášena přes přenosové médium ve formě signálů (nutná transformace).
 • signál = funkce času reprezentující změny fyzikálních vlastností přenosového média
 • data, která je třeba přenést, jsou digitální (binární)
 • signály šířené přenosovým médiem:
  • analogový signál
   • spojitý v čase
   • lze šířit vodiči i bezdrátovým prostředím
  • digitální signál
   • diskrétní v čase
   • lze šířit pouze vodiči
   • data jsou diskrétní v hodnotách (znaky, prvky abecedy,…)

Defekty signálů

 • útlum
  • slábnutí signálu, ztráta energie
  • způsobeno např. odporem média
  • řešením jsou zesilovače
 • zkreslení
  • ztráta tvaru křivky signálu
  • způsobeno rozdílnou rychlostí šíření signálů na různých frekvencích
 • šum
  • vliv cizorodé energie
  • terminální šum, indukovaný signál, přeslech,..

Přenos dat

 • Analogový signál lze přenášet:
  • amplitudovou digitální modulací – mění se amplituda nosného signálu
  • frekvenční digitální modulací – mění se frekvence nosného signálu
  • fázovou digitální modulací – mění se fáze nosného signálu
 • Pro modulaci slouží modem (MOdulátor/DEModulátor).
 • Digitální data (0 a 1 proudící z/do vyšších vrstev) přenášíme:
  • analogovým signálem
   • modulací nosného signálu digitálními daty
  • digitálním signálem
   • transformací kódování
 • kódování = proces konverze binárních dat do digitálního signálu
  • nutná synchronizace vysílače a přijímače (lze využít změnu úrovně signálu)

Přímé kódování

 • 1 = kladná hodnota amplitudy
 • 0 = nulová hodnota amplitudy
 • ➖ žádná samosynchrovatelnost

NRZ

NRZ-L
 • 1 = záporná
 • 0 = kladná
 • ➖ žádná samosynchronizovatelnost

NRZ-I

 • 1 = změna polarizace apmplitudy
 • 0 = žádná změna
 • ➖ řeší jen posloupnost 1, neřeší posloupnost 0

Manchester

 • Každý bit kódován 2 prvky signálu.
 • ➕ plná samosynchronizovatelnost

4B/5B

 • Substituce originálních 4-bitových bloků speciálním 5-bitovými vzorky.
  • nejvýše tři 0 za sebou
 • Vlastní převod s využitím NRZ-I.
 • ➕ Uměle zavedená redundance pro zabezpečení synchronizace.
 • ➕ Včetně možnosti detekce chyb.

Přenosové médium

 • Voděná média
  • fyzická kanál mezi zařízeními
  • kroucená dvoulinka (LANs, až 10 Gbps), koaxiálnı́ kabel, optické vlákno

(páteře, stovky Gbps), atp.

 • Nevoděná média
  • přenášı́ elektromagnetické vlněnı́ bez použitı́ fyzického vodiče
  • signály se šı́řı́ éterem (vzduch, vakuum, voda)
  • rádiové vysı́lánı́, mikrovlnné vysı́lánı́, infračervené vysı́lánı́, atp.

Multiplexing

Technika sdı́lenı́ dostupné přenosové kapacity přenosového média souběžnými komunikacemi.
 • Cı́lem je efektivnějšı́ využitı́ média.
 • Uplatněn zejména u optických vláken a bezdrátů.
 • Analogové sygnály

Frequency-Division Multiplexing (FDM)

 • každý přenášený signál je modulován samostatným nosným signálem s unikátnı́ nosnou frekvencı́
 • modulované nosné signály se kombinujı́ do nového signálu, který se

přenášı́ spojem

Wave-Division Multiplexing (WDM)

 • varianta FDM pro optické signály (optická vlákna)
 • použitı́ vı́ce světelných paprsků na různých frekvencı́ch
 • každá barva světla (vlnová délka, frekvence) reprezentuje 1 kanál
 • Digitální signály

Time-Division Multiplexing (TDM)

 • v libovolném okamžiku kanál využı́vá výhradně jeden vysı́lajı́cı́ (po jistou dobu)
 • vysoká propustnost i při mnoha vysı́lajı́cı́ch
 • nutnost preciznı́ synchronizace vysı́lače a přijı́mače

Řízení datového spoje

Chybové řízení

 • Fyzická vrstva je téměř vždy předmětem chyb.
 • Vrstva datového spoje provádí detekci/korekci.
  • Vysílač přidá kontrolní bity. Příjemce ověří a případně zažádá o přeposlání.
 • Detekce chyb:
  • sudá/lichá parita
  • Cyclic Redundancy Check (garance silné kontroly)
   • postaveno nad dělením polynomů

Error Detection, Automatic Request for Retransmission (ARQ)

 • detekce chyby a zajištěnı́ opakovánı́ přenosu
 • vhodné pro málo chybujı́cı́ přenosová média

Forward Error Correction (FEC)

 • detekce chyb a snaha o jejich korekci (s využitı́m redundance dat)
 • vhodné pro často chybujı́cı́ přenosová média či média s velkou latencı́
 • např. Hammingův kód

Řı́zenı́ přı́stupu k médiu (MAC)

 • funkcionalita odpovědná za koordinaci přı́stupu vı́ce stanic ke sdı́lenému přenosovému médiu
 • Cı́l: eliminace kolizı́ (konfliktů) při vysı́lánı́
  • tj. souběžného vysı́lánı́ do jediného přenosového prostředı́
 • MAC protokoly neřı́zeného přı́stupu

Aloha

 • stanice vysı́lá kdykoliv má připravený rámec
 • kolize detekovány nepřijetı́m potvrzenı́ o přijetı́ v definovaném časovém intervalu
 • po kolizi náhodnou dobu vyčká a zkusı́ vysı́lat znovu
 • ➖ neefektivnı́

CSMA/CD

 • upravená Aloha – stanice vysı́lá jen když zjistı́ klid v médiu
 • současně na médiu naslouchá pro detekci přı́padné kolize
  • (CD = Collision Detection)
 • aplikace v klasickém LAN Ethernetu; nepoužitelné v nevoděném médiu

CSMA/CA

 • obcházenı́ kolizı́
 • použitelné v nevoděném médiu
 • MAC protokoly řı́zeného přı́stupu
  • stanice smı́ vysı́lat jen tehdy, když k tomu zı́ská právo od řı́dı́cı́/jiné stanice
  • rezervace
   • vysı́lánı́ v předem domluvených vyhrazených intervalech
  • vyzývánı́
   • centrálnı́ stanice vyzývá (a vybı́rá) stanici, která bude vysı́lat
  • předávánı́ přı́znaku
   • předávánı́ peška indikujı́cı́ho právo k vysı́lánı́
 • Protokoly multiplexově-orientovaného přı́stupu
  • zpřı́stupněnı́ multiplexingu fyzické vrstvy vrstvě L2
  • FDMA (Frequency-Division Media Access)
  • TDMA (Time-Division Media Access)

Sítě na L2

 • lokálnı́ počı́tačové sı́tě (LANs)
  • systematická topologie pro jednoduché sı́tě
   • topologie = fyzické uspořádánı́ stanic na médiu
   • sběrnice, kruh, hvězda, strom, mesh atp.
  • rozlehlejšı́ sı́tě tvořeny vzájemným propojovánı́m jednoduchých topologiı́
 • koliznı́ doména
  • určena stanicemi sdı́lejı́cı́mi přenosové médium
  • kdykoliv začne v koliznı́ doméně vı́ce stanic vysı́lat, dojde ke kolizi (znehodnocenı́ signálu ⇒ nutnost opakovánı́ přenosu)

bus

 • relativně jednoduše instalovatelná
 • koliznı́ doména tvořena všemi připojenými stanicemi
 • CSMA/CD jako protokol řı́zenı́ přı́stupu k médiu
 • náchylná k defektům (výpadek kabelu = výpadek celé sı́tě)

ring

 • všechny zprávy putujı́ v jednom směru
 • koliznı́ doména tvořena všemi připojenými stanicemi
 • právo vysı́lat určuje metoda peška
 • velmi náchylná k defektům (výpadek kabelu/zařı́zenı́ = výpadek celé sı́tě)

star

 • centrálnı́ propojovacı́ bod (hub, bridge, switch)
 • hůře instalovatelná
 • koliznı́ doména v závislosti na propojovacı́m bodu
  • hub – operuje na L1 – koliznı́ doména tvořena všemi připojenými stanicemi
  • bridge, switch – operujı́ na L2 – koliznı́ doména vždy tvořena pouze dvěma sousedı́cı́mi stanicemi
 • nepřı́liš náchylná k defektům (výpadek kabelu = výpadek pouze daného zařı́zenı́)

Budování L2 sítí

 • můstek (bridge)
  • transparentnı́ propojenı́ sı́tı́
  • vlastnosti:
   • všechen provoz procházı́ můstkem
   • odděluje sdı́lená média (kolize se nepřenášı́)
   • může mı́t vı́ce jak dvě připojenı́
  • přepı́nač (switch) ≈ vı́ceportový můstek
 • založeno na MAC adresách
  • Backward Learning Algorithm – můstek se učı́ umı́stěnı́ stanic naslouchánı́m na médiu (sledovánı́m zdrojových adres)
  • rámce se směrujı́ dle cı́lové adresy
 • vlastnosti:
  • lze vytvořit sı́tě s cykly
   • distribuovaný Spanning Tree Algorithm pro výpočet kostry
  • nevhodné pro velké sı́tě
   • přepı́nacı́ tabulky rostou s počtem stanic – pomalá konvergence

Distribuovaný Spanning Tree Algorithm

 • cı́l algoritmu: nepoužı́vat některé porty můstků (zabránit cyklům)
 • každý můstek posı́lá periodické zprávy:
  • <vlastnı́ adresa, adresa kořenového můstku, vzdálenost od kořene>
 • když dostane zprávu od souseda, upravı́ definici nejlepšı́ cesty
  • preferuje kořen s menšı́ adresou
  • preferuje menšı́ vzdálenosti
  • při stejných vzdálenostech preferuje nižšı́ adresu
 • mechanismus:
  • volba kořenového vrcholu stromu (nejnižšı́ adresa)
  • postupný růst stromu – nejkratšı́ vzdálenost od kořene (preference majı́ uzly s nižšı́ adresou, pokud existuje vı́ce možnostı́)
  • nalezené nejlepšı́ cesty definujı́ aktivnı́ porty můstků
  • všechny ostatnı́ porty vypnout
 1. fáze výběru kořenového můstku
  1. po zapnutı́ všechny můstky prohlásı́, že jsou kořenem (Root Bridge)
  2. každý z nich zašle konfiguračnı́ informaci na všechny porty
  3. na základě těchto informacı́ je zvolen kořenový můstek s nejnižšı́ ID
 2. fáze výběru kořenových portů
  1. každý můstek si za svůj kořenový port (Root Port) zvolı́ ten s nejnižšı́ cenou cesty k Root Bridge
  2. majı́-li dva porty stejnou cenu, je zvolen ten s nižšı́m Port ID (druhý se vypne (stane se non-designated) pro vyloučenı́ smyček)
 3. fáze výběru aktivnı́ch/neaktivnı́ch portů
  1. Root Bridge nastavı́ všechny svoje porty jako aktivnı́ (Designated)
  2. na všech spojı́ch, na kterých nejsou Root Porty, si přepı́nače vyměňujı́ informace a zjišťujı́, kdo z nich má nižšı́ Bridge ID. Ten potom nastavı́ svůj port jako aktivnı́, druhý s vyššı́m Bridge ID svůj port vypne.

Zdroje

 • slidy pb156
mgr-szz/in-pos/7-pos.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0