Toto je starší verze dokumentu! —-

IN-POS 9. Informační bezpečnost

Zadání

 • Principy řízení bezpečnosti v organizaci, řízení rizik,
 • politika informační bezpečnosti,
 • systém řízení informační bezpečnosti,
 • hodnocení úrovně informační bezpečnosti.
 • PV080, PV017

Vypracování

Principy řízení bezpečnosti v organizaci

Bezpečnost

Vlastnost prvku (např. IS), který je na určité úrovni chráněn proti ztrátám nebo také stav ochrany (na určité úrovni) proti ztrátám.
 1. Prevence
 2. Detekce
 3. Reakce
 • Aktiva: data, zdroje,… (s hodnotou)
 • Zranitelnost (systému)
  • s útočníkem vzniká hrozba
 • Útok: realizace hrozby
  • výsledek úspěšných nebo neúspěšný
 • Riziko: pravděpodobnost útoku (uplatnění hrozby)

Řízení rizik

= minimalizace rizik

4 fáze:

 1. Ohodnocení rizik: analýza a vyhodnocení
 2. Zvládání rizik: výběr a implementace opatření snižujících rizika
 3. Akceptace rizik: rozhodování o přijatelnosti rizika informovanost o rizicích
1. Analýza a vyhodnocení rizik
 • Zvážit, co všechno by mělo být chráněno.
 • Vyhodnotit, jaké hrozby hrozí ochraňovaným hodnotám.
  • na základě empirických poznatků o problémech, jiných útocích na podobné hodnoty
 • Chybná analýza způsobí chybně navržená bezpečnostní opatření.
 • Častěji spíše odhad rizik, než skutečná analýza.
 • kvalitativní
  • ➕ velmi srozumitelný výstup (nejčastěji v $$$)
 • kvalitativní
  • diskrétní stupnice (ne $$$)
  • ➕ jednodušší, automatizovatelný postup
  • ➖ méně srozumitelné výsledky

Annual Loss Expectancy (ALE)

 • SLE: Single Loss Exposure
 • ARO: Annualized Rate of Occurence
 ALE = SLE x ARO 

Business Process Analysis (BPA)

 • Širší pojetí rizik, nejen IT.
 • výstup:
  • mapa procesů a jejich popisy
  • tabulka rizik a kontrol (kvalitativně)
  • doporučení

CRAMM

 • 1985 – Vláda UK – Risk Analysis and Management Method
 • Strukturovaný přístup ve třech fázích:
  • Identifikace a ocenění hodnot.
  • Odhad hrozeb a zranitelností hodnot.
  • Výběr vhodných protiopatření.
 • Analýza vcelku složitá, používá se zvláštní software a je zde velká časová náročnost, potřeba školených specialistů.

Klasifikace útnočníků

 • Třída 0 (script kiddies)
  • útočníci bez dostatku znalostí o systému
  • využití běžně dostupného vybavení
  • metoda pokus-omyl
 • Třída 1 (chytří nezasvěcení útočníci)
  • inteligentní útočníci bez dostatku znalosti o systému
  • využití cenově běžně dostupného vybavení
  • obvykle útoky na známé bezpečnostní slabiny
 • Třída 1.5
  • inteligentní útočníci se základními znalostmi o systému
  • využití cenově dostupných zařízení
  • např. univerzitní laboratoře
 • Třída 2 (zasvěcení insideři
  • zkušení jedinci nebo týmy s technickými vědomostmi o systému
  • využití sofistikovaného vybavení
 • Třída 3 (majetné organizace)
  • kvalifikované týmy
  • využití běžně nedostupného vybavení
  • možnost provádění detailní analýzy systému a návrh komplexních útoků
  • př. vládní organizace (např. NSA)
2. Zvládání rizik
 • Řešíme, zda použít:
  • preventivní řešení
  • nápravná řešení
  • případně akceptovat riziko, nebo se pouze pojistit

Zajištění bezpečnosti

 • Zajištění bezpečnosti je proces, nikoliv stav či cíl.
 • Bezpečnostní opatření: omezují rizika
  • odstranění není možné nebo dostupné
 • Bezpečnostní mechanizmy: implementace bezpečnostních opatření
 • Bezpečnostní politika: specifikace způsobu uplatňování bezpečnostních opatření.
  • CO a JAK mají opatření dosáhnout
  • Zahrnuje požadavky, pravidla a postupy, určující způsob ochrany a zacházení s ochraňovanými hodnotami.
Specifikace bezpečnostní politiky a architektury
 • Co a jak mají dosáhnout ochranná opatření.
 • Cíl – minimalizace (kontrola) rizik.
 • Strategie – jak dosáhnout cíle – použití bezpečnostních funkcí
  • Zahrnuje požadavky, pravidla a postupy, určující způsob ochrany a zacházení s ochraňovanými hodnotami.
 • Většinou psána normálním jazykem, lze ale použít i nějaký druh formalismu.
 • Celková bezpečnostní politika
  • Určitá míra nezávislosti na použitých IT.
  • Citlivá data, zodpovědnosti, základ infrastruktury.
  • Horizont nad 5 let.
 • Systémová bezpečnostní politika
  • Zohledňuje použité IT, konkretizace CBP.
  • Horizont obvykle cca 2-3 roky.
 • Další specifické politiky: provozní, personální, intranetová,…

Politika informační bezpečnosti

 • ITSP = IT Security Policy
 • Zavedena obvykle v přirozeném jazyce.
 • Horizont cca 5-10 let.
 • ochrana informačních aktiv
 • Obsahuje:
  • hodnocení rizik
  • cíle opatření
  • prohlášení o aplikovatelnosti (specifikace vhodných opatření)
  • klasifikace informací
  • plán zachování kontinuity

BP systému zpracování informací

 • zúžení ITSP
 • definována normou ISO/EC 27000
 • plán zvládání rizik
 • určuje způsob zabezpečení dat v dané organizaci

Systém řízení informační bezpečnosti

= (Information Security Management System) ISMS je systém procesů zaměřený na přístup organizace k Rizikům a musí být „šitý“ na míru konkrétní organizaci.

 • nadřazené, nebo součástí ITSP
 • předpoklady ISMS:
  • vypracovaná BP
  • management prosazuje BP na všech úrovních
  • je implementován měřící systém
 • role v rámci ISMS:
  • Nejvyšší management
  • Výkonný ředitel
  • Řídící výbor (bezpečnosti informací)
   • posuzování a schvalování BP
   • kontrola činnosti ISMS
  • Bezpečnostní architekt
  • CISO Chief of Information Security Officer
  • lokální administrátoři systémů
 • normy:
  • ISO/IEC 27002: praktiky/tipy pro řízení informační bezpečnosti
  • ISO/IEC 27001: udává, jak navrhnout a vytvořit ISMS
 • dokumentace ISMS má 4 části:
  • dokumentácia politiky
  • dokumentácia procedúry
  • pracovní instrukce
  • správy/logy

Hodnocení úrovně informační bezpečnosti

Hodnocení bezpečnosti se provádí, aby se zjistila dosažená úroveň bezpečnosti.

Common Criteria (Společná kriteria)

 • Definuje framework, který umožňuje, aby:
  • uživatel specifikoval požadavky na bezpečnost produktu
  • výrobce specifikoval vlastnosit produktu
  • nezávislý hodnotitel posoudil, zda výrobek odpovídá požadavkům
   • následně vydá certifikát
   • certifikační autority: vládní agentury nebo licencované komerční organizace
 • Předmět hodnocení (Target of Evaluation, TOE)
  • produkt nebo systém (nebo jeho část), který je předmětem hodnocení
 • Specifikace bezpečnosti (Security Target, ST)
  • cílová kombinace komponent spojených s konkrétním produktem nebo systémem
 • Profil bezpečnosti (Protection Profile, PP)
  • implementačně nezávislá skupina bezpečn. požadavků určité skupiny TOE
 • ➕ usnadnění nasazení a používání bezpečnostních systémů (jednodušší srovnání)
 • ➕ usnadnění specifikace požadavků
 • ➕ ujasnění požadavků na návrh a vývoj
 • ➖ jakákoliv změna TOE znehodnotí/anuluje hodnocení
 • ➖ uživatel musí správně porozumět zárukám produktu
 • Metody hodnocení:
  • Investigativní
   • produktově/systémově orientováno
   • ➖ těžko opakovatelné (individuální pro každý produkt)
  • Auditní
   • procesně orientovaný
   • ➖ pro koncového uživatele méně přímosné
 • Evaluation Assurance Level (EAL):
  • EAL0 - Nevyhovující
  • EAL1 - Funkčně otestovaný TOE
  • EAL2 - Strukturovaně otestovaný TOE
  • EAL3 - Metodicky testovaný a kontrolovaný TOE
  • EAL4 - Metodicky navržený, testovaný a přezkoumaný TOE
  • EAL5 - Semiformálně navržený a testovaný TOE
  • EAL6 - Semiformálně navržený se semiformálně ověřeným návrhem a testovaný TOE
  • EAL7 - Formálně navržený s formálně ověřeným návrhem a testovaný TOE

OWASP

= The Open Web Application Security Project

 • nástroj pro měření úrovně bezpečnosti webových aplikací
 • kritéria
  • základní
  • rozšiřující (zaručení vyšší stupně ochrany)
 • Kategorie jednotlivých kriterií:
  • Vysoká záruka
   • dané bezpečnostní opatření byly prokázané manuální kontrolou zdrojového kódu aplikace
  • Střední záruka
   • dané bezpečnostní opatření byly prokázané manuální kontrolou funkcionality dané aplikace
  • Nízká záruka
   • dané bezpečnostní opatření byly prokázané automatizovaným testováním kódu nebo aplikace
  • Velmi nízká záruka
   • dané bezpečnostní opatření byly prokázané analýzou návrhu aplikace
  • Žádná
   • aplikace nebyla nijak analyzována
 • Celá aplikace se pak ohodnotí podle toho jak kritéria vyhovují.

Zdroje

mgr-szz/in-pos/9-pos.1560334594.txt.gz · Poslední úprava: 2019/06/12 12:16 autor: lachmanfrantisek
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0