N-AP 17

Zadání

Masivně paralelní systémy, paralelní algoritmy, „jemný‟ paralelismus.

Masivně paralelní systémy (MPP)

 • alternativa k SMP (symmetric multiprocessing)
 • zpravidla pracuje pomocí výměny zpráv
 • vhodné např. pro paralelní prohledávání většího množství databází

MPP je systém složený z několika relativně samostatných subsystémů. Jednotlivé procesorové uzly jsou vybaveny vlastní operační pamětí i vlastními vstupně-výstupními kanály a zařízeními. To klade mnohem nižší nároky na datovou propustnost jednotlivých kanálů pro komunikaci mezi jednotlivými procesorovými uzly. U MMP je pak možné zvyšovat počet procesorů až do řádů stovek nebo tisíců a využívají se pro extrémně náročné aplikace. Nevýhodou tohoto systému je vysoká náročnost při vytváření aplikací, které by důkladně využívaly možnosti architektury MMP.

Paralelní algoritmy

 • jde o optimalizaci sekvenčního algoritmu
 • je třeba zjistit efektivitu paralelizace - tedy rozdíl mezi sekvenčním a paralelním prováděním daného problému

Některé úlohy je prakticky nemožné paralelizovat - např. obsluha I/O, výpočet kryptografické hašovací funkce, nebo výpočet Fibonacciho posloupnosti ( F(n) = F(n-1) + F(n-2) - jednotlivé kroky výpočtu jsou závislé na dvou předchozích hodnotách).

Metodiky návrhu paralelních algoritmů

 • task/channel model
 • bulk synchronous parallel model

Task/channel model

 • výpočet jako množina úloh (tasks) komunikujících pomocí kom. kanálů (channels)
 • task - program, lokální paměť, I/O porty
 • channel - fronta zpráv spojující výstupní port jednoho tasku se vstupním portem nějakého jiného tasku
 • přijímání zpráv je synchronní, blokující
 • odesílání zpráv je asynchronní, neblokující
 • odlišuje přístup do lokální paměti a komunikaci mezi tasky
 • doba běhu paralelního algoritmu je definována jako čas, po který byl aktivní alespoň jeden task.

Fáze návrhu

 • partitioning - (rovněž dekompozice), rozdělení úlohy na malé kousky, co nejjemněji
 • communication - jak spolu musí jednotlivé podúlohy komunikovat
 • agglomeration - slučování podúloh do větších za účelem redukce komunikace (počtu kanálů)
 • mapping - jednotlivé tasky přidělujeme procesorům/výpočetním jednotkám

Techniky dekompozice

 • rekurzivní dekompozice - vhodné při „rozděl a panuj“, např. quicksort
 • datová dekompozice - při velkém množství dat, přidělení částí dat k taskům. Podle:
  • vstupních dat
  • výstupních dat
  • podle vstupních i výstupních dat
  • podle mezivýsledků
 • dekompozice při prohledávání - při prohledávání stavového stromu (umělá inteligence)
 • spekulativní dekompozice - výpočet jednotlivých větví dopředu,pak použití výsledku větve, která byla provedena
 • hybridní dekompozice - kombinace

Charakteristika prvotních tasků

 • způsob generování prvotních tasků - staticky/dynamicky
 • velikost prvotních tasků - čas potřebný pro realizaci, uniformní/neuniformní
 • znalost velikosti prvotních tasků
 • velikost dat spojených s taskem - poměr vstupních, výstupních dat a náročnost výpočtu

Graf závislosti tasků

 • orientovaný acyklický graf
 • uzly odpovídají jednotlivým prvotním taskům
 • uzly mohou být ohodnoceny podle množství výpočtů, jež je nutné provést k úplnému vyřešení tasku
 • task může být řešen, až když jsou vyřešeny všechny podproblémy, ze kterých do něj vede hrana
 • graf nemusí být souvislý
 • dokonce může být úplně bez hran

Graf interakcí tasků

 • vrcholy jsou tasky
 • mezi dvěma vrcholy vede hrana, právě když spolu tyto dva tasky musí komunikovat
 • graf závislostí je často podgrafem grafu interakcí

Analýza paralelních algoritmů

 • použití dvou procesorů místo jednoho prakticky nikdy nevede k ukončení výpočtu v polovičním čase
 • paralelizace s sebou vždy nese režii navíc:
  • interakce a komunikace mezi jednotlivými procesy
  • prostoje procesorů
  • nerovnoměrné rozdělení práce
  • čekání na ostatní procesy
  • některé výpočty navíc oproti sekvenčnímu algoritmu

Amdhalův zákon

Buď 0 \leq f \leq 1 část výpočtů, které musí být prováděny čistě sekvenčně. Maximální urychlení S(n,p) dosažitelné při použití p procesorů je:

S(n,p) \leq \frac{1}{f + (1-f)/p}

 • Amdahlův zákon je založen na předpokladu, že se snažíme vyřešit problém dané velikosti, jak nejrychleji to jde
 • výpočet nemůžeme nikdy urychlit více než 1/f krát.

(http://www.youtube.com/watch?v=WdRiZEwBhsM)

Gustavsonův-Barsiho zákon

 • vychází z paralelního výpočtu a vyvozuje, kolikrát déle by trval tento výpočet bez paralelizace
 • u většiny paralelizovatelných úloh s rostoucí velikostí úlohy roste velikost čistě sekvenční části řádově pomaleji, než celková velikost
 • pro p - počet použitých procesorů, s - část z celkového času výpočtu potřebná ke zpracování čistě sériové části, platí:

S(n,p) \leq p + (1 - p)s

Příklad: Výpočet běžící na 64 procesorech trvá 220 sekund.
Měření ukazuje, že 5% z celého času výpočtu zabere čistě
sekvenční část algoritmu. Jakého urychlení bylo dosaženo?

S(n,p) = 64 + (1 - 64) . 0,05 = 64 - 3,15 = 60,85

„Jemný‟ paralelismus

Používají se u systémů se sdílenou pamětí. Vlákna běží v rámci jedné úlohy, tj. sdílí její kontext. Jednotlivé úlohy sú na seba previazané, a výsledok jedného podproblému závisí od výsledkov iných podproblémov. (problémy vhodné pre superpočítače, počítačový klaster alebo velmi tesne viazané PC klastre s rýchlou sieťou).

Rozdíl mezi jemným a hrubým paralelismem spočívá v poměru doby komunikace mezi uzly a vlastního výpočtu - jemný paralelismus znamená, že ke komunikaci dochází relativně často.

Instrukční paralelismus

 • superskalární procesory (pipelining)
 • VLIW

Datový paralelismus

 • vektorové počítače (CRAY)
 • SIMD (Single instruction multiple data)
 • grafické karty

Použitá literatura a weby

You could leave a comment if you were logged in.
mgr-szz/ap-ap/17-obr.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0