IN17 Algoritmy pro práci s řetězci

(Vyhledávání vzorků v textu. Naivní vyhledávání. Algoritmus Karpův-Rabinův. Algoritmus založený na konečných automatech. Složitost vyhledávání.)

Vypracovanie

Vyhľadávanie vzorky v texte

Je daný text T a vzorka (alebo pattern) P - reťazce nad abecedou ∑. Úlohou je vyhľadať všetky výskyty vzorky v texte. Text je daný ako pole T[1..n], vzorka ako P[1..m].

Hovoríme, že vzorka P sa vyskytuje v texte T s posunom s ak 0 \leq s \leq n-m a T[s+1..s+m] = P[1..m] (t.j. T[s+j] = P[j],\ 1 \leq j \leq m). Číslo s uvedených vlastností sa nazýva platným posunom pre text T a vzorku P.

Problém vyhľadania vzorky môžeme formulovať ako úlohu nájsť pre dané T a P všetky platné posuny. Na riešenie tohto problému môžeme použiť rôzne algoritmy, ktoré sa líšia zložitosťou predspracovania textu a samotného vyhľadávania:

 • naivné vyhľadávanie
 • Karp-Rabinov algoritmus
 • algoritmus založený na konečných automatoch
 • algoritmus Knuth-Morris-Pratt
 • algoritmus Boyer-Moore

Naivné vyhľadávanie

NAIVNE_VYHLADAVANIE(T,P) 
for s = 0 to n-m do 
  if P[1..m] = T[s+1..s+m] 
   then print "s je platny posun" fi 
od 

Ide o naivné vyhľadávanie: vzorku P postupne „prikladáme“ (posúvame o jedno miesto doprava v texte) k textu T a porovnávame jednotlivé písmená až kým sa vzorka nedá už posunúť (jej prvé písmeno je na pozícii n-m v texte).

Zložitosť: cyklus sa vykoná n-m+1 krát, v každom cykle sa vykoná m porovnaní. Spolu teda O((n-m+1)m). Iba v najhoršom prípade (vzorka a príslušná časť textu sa líšia len v poslednom písmene) sa vykoná m porovnaní (v najlepšom prípade len 1 porovnanie).

Karp-Rabinov algoritmus

Karp-Rabinov algoritmus využíva naivné vyhľadávanie, ale zameriava sa na zrýchlenie porovnávania vzorky s časťou textu (časť algoritmu P[1..m] = T[s+1..s+m]), používa na to hašovaciu funkciu.

Predpokladajme, že \Sigma = \{0,1,...,9\}. Každý reťazec nad abecedou \Sigma môžeme chápať ako číslo zapísané v desiatkovej sústave. Označme p číslo zodpovedajúce reťazcu P[1..n] a ts čísla zodpovedajúce reťazcom T[s+1..s+m]. Problém overiť, či s je platným posunom sa redukuje na problém overiť, či ts = p.

KARP_RABIN(T[1..n],P[1..m]) 
hpat := hash(P[1..m]) //predspracovanie 
for s = 0 to n-m do 
  hs := hash(T[s+1..s+m]) 
  if (hs == hpat) 
   if P[1..m] = T[s+1..s+m] 
    then print "s je platny posun" fi 
  fi 
od 

Najskôr si predspracujeme vzorku (vypočítame jej hash), v našom prípade pomocou Hornerovej schémy (ak a=1, b=2, c=3, cast textu 'ab' = 12, 'bc' = 23) v čase \Theta (m). Podobne spočítame hash T[1..m] v čase \Theta (m). Trik Karp-Rabinovho algoritmu spočina v tom, že hash ďalšej časti textu (T[2..m+1] atď.) môžeme vypočítať z predchádazjúceho hasha v konštantnom čase. Zvyšné hashe (t1..tn-m teda spočítame v čase \Theta (n-m).

Ak sú čísla p,ts príliš veľké, používa sa výpočet modulo q, kde typicky q je prvočíslo také, že 10q ≈ počítačové slovo. Test ts = p sa nahradí testom t_s \equiv\ p\ (mod\ q). Číslo s, pre ktoré platí uvedená rovnosť je len potenciálnym posunom, jeho platnosť sa musí overiť porovnaním príslušných reťazcov.

Zložitosť predspracovania je \Theta (m), zložitosť výpočtu v najhoršom prípade (t.j ak pre všetky s platí skúmaná rovnosť) je O((n-m+1)m). Zložitosť konkrétneho výpočtu je daná počtom platných posunov. Ak očakávaný počet platných posunov je c, tak očakávaná zložitosť algoritmu je v O((n-m+1)+cm).

Algoritmus Karp-Rabin je vhodné použiť, ak v texte hľadáme celé vety (neočakávame, že výskytov bude veľa), v tom prípade algoritmus dosahuje priemernú zložitosť O(n). V prípade hľadania krátkych slov, ktorých je v texte veľa alebo použitia nevhodnej hashovacej funkcie je zložitosť podobná ako pri použití naivného vyhľadávania.

Algoritmus založený na konečných automatoch

Pre danú vzorku P[1..m] skonštruujeme konečný automat A=(\{0,...,m\},\Sigma,\delta,\{0\},\{m\}). Následne text T[1..n] spracujeme automatom A.

FINITE_AUTOMATON_MATCHER(T,A) 
q ← 0 
for i = 1 to n do 
  q ← δ(q,T[i]) 
  if q = m then print i-m je platný posun fi 
od 

Zložitosť spracovania textu je \Theta (n), musíme ale ešte skonštruovať konečný automat A (jeho prechodovú funkciu).

Nech P_q = P[1]..P[q] a T_q = T[1]..T[q]. Definujeme sufixovú funkciu \sigma : \Sigma^* \rightarrow \{0,1,...,m\}, kde \sigma(x) je dĺžka najdlhšieho prefixu vzorky P, ktorý je sufixom slova x.

Napr. pre P = popapopa je \sigma (\epsilon) = 0, \sigma (papap) = 1, \sigma (papop) = 3, \sigma (popapo) = 6.

Konečný automat pre P je A=(\{0,...,m\},\Sigma,\delta,\{0\},\{m\}), kde prechodová funkcia \delta je definovaná predpisom:
\delta(q,a) = \sigma(P_{q}a) Prechodovú funkciu \delta konštruujeme podľa nasledovného algoritmu:

1 AUTOMAT(P,Σ) 
2 for q = 0 to m do 
3  for každé a ∈ Σ do 
4    k ← min(m+1,q+2) 
5    repeat k ← k-1 until P_k je sufixom P_qa 
6    δ(q,a) ← k 
7  od 
8 od 
9 return δ  

Zložitosť konštrukcie automatu je O(m^3 |\Sigma |) (riadok 2 m-krát, riadok 3 |Σ|-krát a riadok 5 v najhoršom prípade m2-krát). Existuje efektívnejšia procedúra zložitosti O(m|\Sigma |).
Zložitosť predspracovania je teda v O(m|\Sigma |) a zložitosť vyhľadávania pomocou konečných automatov v \Theta (n).

Príkladom automatu, ktorý v texte rozoznáva reťazce abaa je konečný automat v otázke Konečné automaty, ktorý si jemne upravíme:
\delta(q_{abaa},a) = q_{a} \delta(q_{abaa},b) = q_{ab}

Predmety

 • IB108: Návrh algoritmů II, prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
 • PV030: Textové informační systémy, RNDr. Petr Sojka, Ph.D.

Literatúra

Vypracoval

Dušan Katona, ICQ: 426 081 873
hotovo: <99%>
môžete kluďne niečo doplniť alebo opraviť

Otázku si přečetl pan RNDr. Jan Bouda a rámcově prošel. Jeho podněty pro doplnění textu, opravy nesrovnalostí a odstranění matoucích či k otázce se nevztahujících textů byly do otázky zaneseny. Tato kontrola je jen rámcová, stále se může stát, že v otázce zůstala zapomenutá chybka či nesrovnalost, vyučující za toto nenese odpovědnost, berte tuto rámcovou kontrolu jako formu pomoci od vyučujících pro studenty.

Diskuze

, 2008/06/22 22:06

Co presne znaci P_qa?

, 2008/06/22 22:16

Pq zretazene s a

You could leave a comment if you were logged in.
home/inf/in17.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0