11. Autentizace uživatelů v počítačových systémech

Autentizace uživatelů v počítačových systémech - tajné informace, tokeny, biometriky. Identifikační systémy a systémy pro správu uživatelů.

Vypracování

Primárním cílem autentizace je zabránit neautorizovaným uživatelům v používání počítačového systému.
Sekundárním cílem je znalost systému, který uživatel s ním vlastně pracuje – tak, aby systém mohl řídit přístup uživatele k datům a službám podle daných pravidel.

Tajné informace, tokeny, biometriky

Tajné informace (co kdo zná)

Hesla, PIN, passphrase, identifikace obrazové informace …

Aby autentizace tajnou informací byla bezpečná je nutné dodržet:

 • informace musí být opravdu tajná, tj. nikdo jiný než oprávněný uživatel by ji neměl znát
 • autentizační informace by měla být vybrána z velkého prostoru možných hodnot
 • pravděpodobnost všech hodnot z prostoru by měla být pokud možno stejná
 • pokud dojde ke kompromitaci autentizační informace, musí být možné nastavit novou jinou autentizační informaci

Hesla

 • Skupinová (uživatelská role) – málo používané, bezpečnost mizivá
 • Unikátní pro danou osobu (heslo = userid)
 • Neunikátní (používaná společně s userid)
 • Jednorázová (ať už unikátní či nikoliv)

Ukládání hesel

 • V otevřeném tvaru
 • V nečitelné podobě
  • šifrovaná - využíváme v situaci, kdy chceme mít přístup k otevřenému tvaru hesla
  • hašovaná - ukládáme pouze výsledek hašovací funkce

„Solení“

 • haš není jen funkcí hesla, ale ještě dodatečné náhodné informace (soli)
 • v tabulce hesel musíme ukládat i sůl: userid, sůl, f(sůl, heslo)
 • delší efektivní heslo
 • řešení pro stejná hesla (stejná hesla s různou solí budou mít různé haše)

PIN (Personal Identification Number)

 • Levnější klávesnice
 • Obtížněji zapamatovatelné než hesla
 • Obvykle používány s fyzickým předmětem
 • Někdy lze změnit podle přání zákazníka
 • Obvykle 4-8 znaků dlouhé
 • Procedurální omezení proti útokům hrubou silou
  • Zabavení karty při několika (3) nesprávných PINech
  • Nutnost re-aktivace záložním (delším) PINem po několika nesprávných PINech

Tokeny (co kdo má)

Nejčastější tokeny v IT/IS

 • Karty
  • Čipové (bankomatová, SIM, USB token)
   • Paměťové (chipcard), Paměťové se speciální logikou, Procesorové (smartcard)
   • Kontaktní, Bezkontaktní (Autentizace bývá obvykle založena pouze na ověření sériového čísla karty)
  • S magnetickým proužkem - 3stopý proužek ~ 250 B (spolehlivě), poměrně jednoduše se kopírují.
 • Autentizační kalkulátory (s tajnou informací, s hodinami, způsob vstupu/výstupu)

Čipová karta jako aktivní prvek

 • Čipové karty mají i nezanedbatelnou výpočetní sílu.
 • Na čipové kartě je možné implementovat kryptografické algoritmy i protokoly.
 • Je možné na kartě provádět operace s citlivými daty tak, že tato data nemusí opustit čipovou kartu (např. vytváření digitálního podpisu).
 • Symetrické šifrovací algoritmy běží v prostředí čipové karty bez problémů (často též speciální HW akcelerátory - např. DES, 3DES, AES).
 • Asymetrické kryptografické algoritmy jsou řádově náročnější, proto vyžadují specifické koprocesory.

Bezpečnost čipových karet

 • Fyzická bezpečnost (physical security) – překážka umístěná kolem počítačového systému za účelem ztížení neautorizovaného fyzického přístupu k tomuto počítačovému systému.
 • Odolnost vůči narušení (tamper resistance) – vlastnost části systému, která je chráněna proti neautorizované modifikaci způsobem zajišťujícím podstatně vyšší úroveň ochrany než ostatní části systému.
 • Zjistitelnost narušení: systém, u kterého jakákoliv neautorizovaná modifikace zanechává zjistitelné stopy.
 • Detekce narušení: automatické zjištění pokusu o narušení fyzické bezpečnosti.
 • Odpověď na narušení: automatická akce provedená chráněnou částí při zjištění pokusu o narušení.

Biometriky (co kdo je)

Biometriky – „automatizované metody identifikace nebo ověření identity na základě měřitelných fyziologických nebo behaviorálních vlastností člověka“.
Biometrická data nejsou nikdy 100% shodná, musíme povolit určitou variabilitu mezi registračním vzorkem a později získanými biometrickými daty

Model biometrické autentizace

 • Fáze registrace
  • prvotní získání biometrických dat (kvalita je velmi důležitá)
  • vytvoření registračního vzorku (získání důležitých charakteristik)
  • uložení registračního vzorku (karta, snímač, pracovní stanice, server)
 • Fáze identifikace / autentizace
  • získání biometrických dat
  • vytvoření charakteristik (jeden vzorek k dispozici)
  • srovnání charakteristik (míra shody registračního vzorku s aktuálními daty)
  • finální rozhodnutí ano/ne

Chybovost biometrických systémů závisí na řadě faktorů

 • typ snímače, používání různých typů snímačů
 • prostředí ((ne)možnost přizpůsobit prostředí, vnitřní, venkovní prostory, zdroje světla…)
 • nastavení (počet pokusů, omezení kvality vzorků,…)
 • uživatelé

Fyziologické charakteristiky

 • Ruka
  • Otisk prstu
  • Otisk dlaně
  • Geometrie (tvaru) ruky
  • Žíly ruky (geometrie)
 • Oko
  • Duhovka
  • Sítnice
 • Tvář
 • Hlas
 • DNA
 • Lůžka nehtů
 • Vůně/pot
 • Tvar ucha…

Charakteristiky chování

 • Dynamika podpisu
 • Hlas (dle podnětu)
 • Pohyby tváře
 • Dynamika chůze
 • Dynamika psaní naklávesnici

Identifikační systémy a systémy pro správu uživatelů

Identifikačný systémy? TODO

 • Má to něco společného s biometrikami? Pokud ano, tak zpracováno v biometrikách výše.

Systémy pro správu uživatelů:

 • Kerberos viz. jinde
 • LDAP - stromová struktura odvozená od X.500 standardu, podporuje různé způsoby autentizace (PKI, proxy, jednoduché jméno heslo, SSL)
 • Další příklady: FreeIPA, Active Directory?

Materiály

Vypracoval

Část převzatá ze 7. otázky oboru INS: Rado Šupolík
Michal Trunečka
Marcel Poul

You could leave a comment if you were logged in.
mgr-szz/in-bit/11-bit.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0