2. Kryptografické algoritmy

Principy základních symetrických blokových algoritmů (Feistelovy šifry, DES, AES) a asymetrických algoritmů (RSA, Diffie-Hellman, DSA/ElGamal). Principy konstrukce hašovacích funkcí. Kryptosystémy založené na principu eliptických křivek.

Vypracování

Kerckhoffsův princip

Bezpečnost kryptosystému by měla záviset pouze na utajení klíče, nikoli algoritmu. Algoritmus byl měl být všem znám a všemi ověřitelný, že je bezpečný.

Principy základních symetrických blokových algoritmů (Feistelovy šifry, DES, AES)

Symetrické blokové algoritmy používají tajný klíč sdílený mezi komunikujícími stranami, pracují s bloky dat stanovené délky, na kterou se data musejí zarovnat pomocí paddingu.

Blokové šifry typicky pracují na principu „confusion and diffusion“.

 • Confusion – statistické závislosti mezi plaintextem a ciphertextem musejí být co nejvíce komplexní, to zajišťují tzv. S-boxy.
 • Diffusion – každý znak změněný v plaintextu změní celý ciphertext využitím permutací, tzv. P-boxů.

Feistelovy šifry

 Feistelova síť

Šifry, které jsou navrženy jako Feistelova síť.

Tento přístup umožňuje problém návrhu dobré šifry rozdělit na dva podproblémy:

 1. Algoritmus, který určí klíč pro každé kolo.
 2. Funkce F aplikovaná v každém kole.

Výhodou je, že šifrování i dešifrování je prakticky stejné. Funkce F nemusí být invertibilní, stačí pouze otočit pořadí subklíčů.

V každém kole se pracuje pouze s polovinou vstupu. Feistelovy šifry tedy předpokládají vstup sudé délky, který je rozdělen na poloviny – (L_0, R_0).

 • L_{i+1} = R_i
 • R_{i+1} = L_i \oplus F(R_i, K_i)

Následkem toho mají Feistelovy šifry většinou více kol než jiné algoritmy. Ale v jednotlivých kolech jsou opakovány poměrně jednoduché operace. Pro každé kolo je odvozen čerstvý subklíč z klíče.

Zástupci jsou např. Lucifer, DES, Blowfish, Twofish, CAST-128 a další.

Feistelovy šifry je možné zobecnit tak, že šifra pracuje s nestejně velkými částmi vstupu místo polovin. Také je možné vytvořit nehomogenní Feistelovu síť, kde funkce F není ve všech kolech stejná.

Zdroje

DES

Data Encryption Standard

Horst Feistel z IBM navrhnul šifru Lucifer, která se po drobných změnách provedených NSA stala FIPS standardem pod názvem DES v roce 1977.

DES má definovanou délku bloku 64 bitů. Délka klíče je 64 bitů (56 bitů bez parity), původní Lucifer pracoval se 128bitovým klíčem.

Feistelova šifra s 16 koly.

Obsahuje iniciální a finální permutace, které po zveřejnění nepřidávají žádnou bezpečnost.

Algoritmus generování subklíčů

Klíč je rozdělen na poloviny (28 bitů dlouhé). V každém kole je zvoleno prvních 24 bitů z každé poloviny a použito jako subklíč (délka 48 bitů). Obě poloviny jsou mezi koly rotovány o jeden nebo dva bity doleva v závislosti na kole.

Funkce F pro každé kolo

Pracuje vždy s polovinou vstupu (32 bitů). Vstup funkce F je rozšířen na 48 bitů. Provede se XOR se subklíčem pro dané kolo. Výsledek projde přes S-boxy, kde se každých 6 bitů nahradí 4 bity podle tabulky (nelineární substituce). Nakonec v každém kole jsou data přeskládána podle dané permutace, P-box.

Pro dnešní použití je klíčový prostor 2^{56} příliš malý, také velikost bloku není dostatečná.

Nejpraktičtější známý útok je útok hrubou silou. DES šifra je odolná vůči diferenciální kryptoanalýze. Pro prolomení všech 16 kol je potřeba 2^{49} zvolených plaintextů. Při použití lineární kryptoanalýzy je potřeba 2^{43} známých plaintextů.

Změny provedené NSA se týkaly použitých S-boxů, jejichž kriteria návrhu nebyly zveřejněny. Tyto změny vedly ke spekulacím, že NSA přidala backdoor. Po zveřejnění vyšlo najevo, že takto upravené S-boxy zvýšily bezpečnost DES.

Triple DES

3DES je varianta DES, která používá klíče větší délky.

Délka bloku je původních 64 bitů. Délka klíče může být 56, 112 a 168 bitů.

ciphertext = E_{K_3}(D_{K_2}(E_{K_1}(plaintext))) plaintext = D_{K_1}(E_{K_2}(D_{K_3}(ciphertext)))

Pro 56b klíč K_1 = K_2 = K_3 a 3DES je stejný jako DES. Pouze z důvodu zpětné kompatibility.
Pro 112b klíč K_1 = K_3.

112b klíč odpovídá asi 80b bezpečnosti kvůli útokům se známým plaintextem, případně se zvoleným plaintextem.
168b klíč odpovídá 112b bezpečnosti kvůli meet-in-the-middle útoku.

Zdroje

AES

Advanced Encryption Standard

NIST vypsal soutěž o novou symetrickou blokovou šifru, která by nahradila DES. Podmínky byly délka bloku 128 bitů, podporované délky klíče 128, 192 a 256 bitů a nová šifra měla být zároveň výkonnější než DES. Z 15 přihlášených vzešlo 5 finalistů: Rijndael, Serpent, Twofish, RC6 a MARS. V roce 2001 byla vítězem vyhlášena šifra Rijndael.

Původní Rijndael mohl pracovat s libovolnou délkou bloku, která byla násobek 32. V AES je délka bloku fixována na 128 bitů.

AES není Feistelova šifra, ale je to tzv. substitution permutation network, tedy také využívá S-boxy a P-boxy. Počet kol závisí na použité délce klíče.

Délka klíče Počet kol Označení
128 bitů 9+1 AES-128
192 bitů 11+1 AES-192
256 bitů 13+1 AES-256

V každém kole se provede:

 • nelineární substituce bytů,
 • posunutí řádků matice,
 • promíchání sloupců matice (neprovádí se v posledním kole),
 • XOR se subklíčem pro dané kolo.

Na rozdíl od DES pro šifrování a dešifrování AES jsou potřeba různé obvody.

Známé útoky

Side-channel útoky na některé implementace, např. OpenSSL.

Nejlepší známé útoky na vlastní šifru jsou pro 7 kol AES-128, 8 kol AES-192 a 9 kol AES-256.

Zdroje

Principy asymetrických algoritmů (RSA, Diffie-Hellman, DSA/ElGamal)

Při použití asymetrických algoritmů má každá strana vlastní klíčový pár skládající se z veřejného a soukromého klíče. Pro zajištění stejné úrovně bezpečnosti jsou potřeba výrazně delší klíče než u symetrických algoritmů.

Výhodou těchto algoritmů je, že odpadá nutnost ustavit sdílený klíč mezi komunikujícími stranami. Na druhou stranu je nějakým způsobem nutné věrohodně propojit veřejný klíč a identitu jeho majitele. PGP využívá tzv. „web of trust“, certifikáty vydané ověřenými certifikačními autoritami, atd.

RSA

Autoři Ron Rivest, Adi Shamir a Leonard Adleman, 1977.

Podobný systém byl vyvinut britskou tajnou službou v roce 1973.

Použití tohoto algoritmu je možné rozdělit do několika fází

 1. Generování klíčového páru
 2. Šifrování
 3. Dešifrování

Generování klíčového páru

 1. výběr 2 prvočísel p a q podobné bitové délky
 2. n = p \cdot q, délka n v bitech je délka klíče
 3. \varphi (n) = (p-1)(q-1), \varphi (n) je Eulerova funkce
 4. vyber číslo e : 1 < e < \varphi (n) a \gcd(e,\varphi (n)) = 1, dvojce (n,e) je veřejný klíč
 5. d = e^{-1} \mod \varphi (n), dvojce (n,d) je soukromý klíč

Šifrování

 • c \equiv m^e \mod n a 0 \le m < n

Před šifrováním zprávy je zpráva doplněna paddingem, který zajistí, že plaintext nepatří mezi tzv. „insecure plaintexts“. Používal se padding definovaný v PKCS#1, ale bylo ukázáno, že pro některé zprávy tento padding neposkytuje dostatečnou úroveň bezpečnosti. Do PKCS#1 byla přidána definice nového schématu OAEP.

Dešifrování

 • m \equiv c^d \mod n

Kromě šifrování je možné RSA algoritmus použít i pro digitální podpis.

 1. sig = h(m)^d \mod n vytvoří digitální podpis, h(m) značí hash zprávy m.
 2. hash = sig^e \mod n, pokud hash = h(m), podpis je úspěšně ověřen.

Stejný klíč by neměl být použit pro šifrování a podepisování zpráv zároveň. Výpočty lze urychlit využitím čínské věty o zbytku (CRT).

Bezpečnost

RSA je považován za bezpečný algoritmus, protože není známý způsob, jak efektivně faktorizovat velká čísla. Není známý žádný polynomiální algoritmus.

Shorův algoritmus umožňuje faktorizovat čísla v polynomiálním čase na kvantovém počítači, tedy existence kvantového počítače by znamenala rozbití RSA.

Bezpečnost RSA závisí na volbě prvočísel p a q a do jisté míry i volba e. Malé hodnoty e a špatně implementovaný nebo žádný padding zvyšují riziko útoku. Často e = 65537, to je považováno za kompromis mezi předcházením těchto útoků a efektivitou šifrovacích operací (pro velká e jsou výpočty složitější). Také je důležitá volba soukromého klíče d. Pokud je d dostatečně malé, pak je možné jej efektivně spočítat z n a e.

Timing attack

Při znalosti specifikace HW a době trvání operací je možné odvodit hodnotu soukromého klíče d.

Jako obrana před tímto útokem se místo c^d \mod n počítá r^e \cdot c^d \mod n. r^e je potom možné odstranit. Pro každý ciphertext je použita nová náhodná hodnota r. Této metodě se říká „cryptographic blinding“.

Zdroje

Diffie-Hellman

Algoritmus pro ustavení sdíleného klíče mezi dvěma stranami na nezabezpečeném kanálu bez žádné předchozí sdílené znalosti.

Autoři Whitfield Diffie a Martin Hellman, 1976. Podobný algoritmus byl opět o něco dříve vyvinut britskou tajnou službou.

 1. Alice zvolí p, g, a.
 2. Alice pošle p, g Bobovi.
 3. Bob zvolí b.
 4. Alice spočítá A = g^a \mod p a pošle A Bobovi.
 5. Bob spočítá B = g^b \mod p a pošle B Alici.
 6. Alice spočítá K = B^a \mod p.
 7. Bob spočítá K = A^b \mod p.
 8. Obě strany nyní sdílejí K = (g^a)^b \mod p = (g^b)^a \mod p.

Běžně používaná hodnota g je 2, 3 nebo 5. Čísla a a b a prvočíslo p musejí být velká.

Diffie-Hellman využívá problém diskrétního logaritmu.

Algoritmus ve své původní podobě nezahrnuje autentizaci stran, je tedy možný man-in-the-middle útok.

Toto schéma je možné rozšířit i pro libovolný počet stran. Tyto strany pak sdílejí jeden tajný klíč g^{x_1 \cdots x_n} \mod p, kde x_1, \ldots, x_n jsou tajné exponenty všech zůčastněných stran.

Zdroje

DSA

Digital Signature Algorithm, FIPS standard pro digitální podpisy z roku 1991.

Generování klíče

 • Zvol kryptografickou hashovací funkci H, například SHA-1 nebo SHA-2.
 • Zvol délku klíče L a N, například 2048 nebo 3072. Doporučené hodnoty pro (L, N) jsou (1024, 160), (2048, 224), (2048, 256) a (3072, 256). N musí být menší nebo rovno délce výstupu hashovací funkce.
 • Zvol N-bitové prvočíslo q.
 • Zvol L-bitové prvočíslo p (modulus) takové, že p - 1 je násobek q.
 • Zvol číslo g, jehož stupeň modulo p je q, tedy g^q \equiv 1 \mod p, například g = h^{\frac{p - 1}{q}} mod p pro volitené h (1 < h < p - 1). Je nutno zvolit jiné h pokud je výsledek 1.
 • Zvol náhodné x, 0 < x < q.
 • y = g^x \mod p

Veřejný klíč je (p, q, g, y). Soukromý klíč je x.

Podepisování

 • Zvol (pro zprávu) náhodné k, 0 < k < q.
 • r = (g^k \mod p) \mod q
 • Pokud je r = 0, zvol jiné k a začni znovu.
 • s = (k^{-1} \cdot (H(m) + x \cdot r)) \mod q
 • Pokud je s = 0, zvol jiné k a začni znovu.
 • Podpis je (r, s).

OVěření podpisu

 • Odmítni podpis pokud není splněno 0 < r < q nebo 0 < s < q.
 • w = s^{-1} \mod q
 • u_1 = H(m) \cdot w \mod q
 • u_2 = r \cdot w \mod q
 • v = ((g^{u_1} \cdot y^{u_2}) \mod p) \mod q
 • Podpis je platný pokud v = r.

Hodnota k je pro DSA kritická. Použití stejného k opakovaně, předvídatelného k nebo prozrazení několika bitů k může vést k rozbití DSA.

Zdroje

ElGamal

Autor je Taher ElGamal, 1984.

Generování klíčů

 1. Popis multiplikativní cyklické grupy G řádu q s generátorem g.
 2. Zvol náhodné x, 1 \le x \le q-1.
 3. h = g^x
 4. (h, G, q, g) je veřejný klíč.
 5. x je soukromý klíč.

Šifrování

 1. Zvol náhodné y, 0 \le y \le q-1.
 2. s = h^y
 3. c_1 = g^y
 4. c_2 = m' \cdot s, m' je prvek G, který odpovídá zprávě m.
 5. (c_1, c_2) = (g^y, m' \cdot h^y) = (g^y, m' \cdot (g^x)^y) je ciphertext.

Dešifrování

 1. s = c_1^x
 2. m' = c_2 \cdot s^{-1}, protože platí c_2 \cdot s^{-1} = m' \cdot h^y \cdot (g^{x \cdot y})^{-1} = m' \cdot g^{x \cdot y} \cdot g^{-x \cdot y} = m'.

ElGamal je většinou využíván v hybridních kryptosystémech, symetrický klíč je zašifrován použitím ElGamal a zpráva samotná je šifrovaná symetrickou šifrou.

Bezpečnost ElGamal je založena na problému diskrétního logaritmu.

Existuje i ElGamal algoritmus pro digitální podpisy, který je podobný DSA.

Zdroje

Principy konstrukce hašovacích funkcí

Požadované vlastnosti hashovací funkce:

 • výstup pevné délky pro libovolný vstup,
 • malá změna na vstupu vede k velké změně na výstupu („avalanche effect“),
 • ideálně jednosměrná funkce – z hashe je prakticky nemožné zrekonstruovat původní data,
 • pro stejný vstup vrátí vždy stejný výstup,
 • uniformní rozdělení výstupů – každý možný výstup je generován s přibližně stejnou pravděpodobností,
 • slabá bezkoliznost – pro dané x najít y tak, že h(x) = h(y),
 • silná bezkoliznost – výpočetně je velmi náročné najít x a y takové, že h(x) = h(y).

Hashovací funkce mohou být vytvořeny ze symetrických blokových šifer například pomocí konstrukcí Miyaguchi-Preneel nebo Matyas-Meyer-Oseas.

Kryptosystémy založené na principu eliptických křivek

Asymetrická kryptografie, která využívá eliptické křivky nad konečnými tělesy.

 • Eliptické křivky jsou takové, které splňují y^2=x^3 + ax + b a,b racionální nebo integer.
 • Počítá se modulo n
 • Pracujeme jen s křivkami, které nemají vícečetné kořeny. (4a^3 + 27b^2 = 0)
 • 2 možné tvary grafů
 • Lze jednoduše sčítat body na křivce (asi i násobit)
 • Křivky mají konečně mnoho bodů, které lze generovat z daných bodů pomocí sčítání

Problém diskrétního algoritmu na eliptických křivkách:

 • hledat k takové, že A.k = B. A,B jsou body na křivce
 • Není znám takový efektivní algoritmus
 • Je třeba hledat eliptickou křivku nad velkými poli.

Převod diskrétního alg. klasického na EC diskr. alg.

 • Plaintext → bod na eliptické křivce
 • Změnit krypto protokol z modulární multiplikace na sčítání bodů na křivce, exponenciální fce změň na násobení bodů
 • Spočítej bod, přiřaď cyphertext.

Založeno na problému hledání diskrétního logaritmu náhodné eliptické křivky s ohledem na zvolený bod.

Např. ECDH (Elliptic curve Diffie–Hellman), ECDSA (Elliptic Curve DSA) a další.

Pro zajištění 128bitové bezpečnosti je potřeba křivka nad F_q, kde q \approx 2^{256}. Pro srovnání RSA potřebuje 3072bitové klíče pro dosažení stejné úrovně bezpečnosti.

Materiály

Vypracoval

Ondra Mokoš
Předělané eliptické křivky: Marcel Poul

You could leave a comment if you were logged in.
mgr-szz/in-bit/2-bit.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0