12. Paralelní a distribuované systémy

Paralelní a distribuované systémy - základní pojmy a principy operací, koncept paralelních a distribuovaných algoritmů, řešení typových synchronizačních úloh (vzájemné vyloučení, volba vedoucího prvku, byzantská dohoda apod.) v paralelním a distribuovaném prostředí.

Vypracování

Základní pojmy a principy operací

Síťový model paralelních systémů

 • Nezávislé procesy
 • Navzájem si posílají zprávy
 • Každý zná pouze svůj lokální pohled, přijímá a odesílá zprávy, ale nezná stav jiných procesů
 • Zprávy se posílají asynchronně
 • Důležitým vstupním údajem je topologie sítě, odpovídá neorientovanému grafu

Formálně se jedná o trojici (C,\mapsto,I), kde C = C_L^n \times M je součin stavů všech procesů a zpráv na linkách, a běh systému je posloupnost \gamma_0\mapsto\gamma_1\mapsto\gamma_3..., kde \gamma_0\in I, tedy I je množina počátečních stavů.

Vzhledem k asynchronnosti nelze přesně měřit čas výpočtu. Pro měření složitosti se algoritmů se používají dva způsoby:

 • Počet odeslaných zpráv
 • čas běhu - počet kroků výpočtu měřený tzv. Lamportovými hodinami. Jako jeden krok se počítá vnitřní operace procesu, odeslání zprávy a přijetí zprávy.

Lamportovy hodiny

var\ \theta_p: integer \ \ \ init 0; (*\ an\ internal\ event\ *) \theta_p := \theta_p + 1; \ (*\ a\ send\ event\ *) \theta_p:=\theta_p+1; send\ <message, \theta_p>; \ (*\ a\ receive\ event\ *) - pokud příjmu zprávu, přečtu příchozí hodnotu \theta_p, porovnám se svojí a vyšší nechám. Tu následně inkrementuji.
receive\ <message, \theta> \theta_p:=max(\theta,\theta_p)+1;

Řešení typových úloh

 • Procesy se značí písmeny p,q,r..
 • Algoritmy končí rozhodnutím, tj. operací Decide
 • Samotný kód algoritmů tu přepisovat nebudu, jsou k dispozici v odkazovaných slidech

Prohledávání, traverzování

Prohledávání: Na začátku je jeden iniciátor a je třeba informovat všechny. Traverzování je stejná úloha, ale v každém okamžiku je jen jeden „token“, tedy jen jeden proces je aktivní.

f(x)-traverzování

f(x)-traverzovací algoritmus je takový, který na objevení x vrcholů potřebuje max(f(x),n) zpráv.

Shout-and-echo

 • Iniciátor pošle shout
 • Když příjde shout do nového vrcholu:
  • označ hranu, odkud shout přišel
  • pošli do neoznačených shout
  • počkej na echo od všech
  • pak pošli echo zpět, odkud přišel první shout
 • pokud příjde shout do již navštíveného vrcholu, okamžitě posílá echo
 • Složitost:
  • 4m zpráv - protože každý uzel pošle shout a echo, takže po každé hraně půjdou 4 zprávy
  • 2diam(G) kroků

Prohledávání do hloubky (traverzování)

 • Stručný popis algoritmu:
  • Každý proces si do proměnné father uloží proces, od kterého poprvé přišel token, iniciátor tam uloží sám sebe
  • každý proces si pamatuje, které hrany už byly „použité“ (used)
  • Pokud proces příjme token poprvé, začnu ho posílat na ostatní porty. S každým odesláním tokenu označím port za použitý.
  • Každý další příchozí token vrátím zpět odkud přišel a port opět označím jako použitý.
  • Ve chvíli, kdy proces příjme token a všechny porty má označené jako použité, algoritmus končí (Decide). – k tomu dojde pouze na konci algoritmu v procesu iniciátora, nikde jinde!
 • Složitost: 2m zpráv i kroků - protože po každé hraně jde „shout - echo“ jen jednou a nikdy se neposílají dvě zprávy v jeden čas.

Awerbuch - vylepšené prohl. do hloubky

 • Podobné jako předchozí algoritmus
 • Rozdíl je v tom, že při příjmu tokenu nejdříve odešlu všem uzlům <vis> zprávu a čekám na všechny odpovědi <ack>
 • Pokud proces příjme <vis>, potvrdí příjem zprávou <ack> a označí daný port jako použitý
 • Pokud potom do takového uzlu příjde token, uzel ho nebude přeposílat procesům, odkud už přišel <vis>
 • Jinak řečeno, uzel posláním <vis> zpráv předejde tomu, že se mu po nějakém cyklu v grafu token vrátí
 • Složitost: 4m zpráv, 4n - 2 kroků

Volba šéfa

Na úplných grafech - jednoduchý algoritmus

 • Každý proces odešle všem ostatním zprávu se svým ID
 • Když proces příjme zprávu s vyšším ID než má on sám, odpoví zprávou <accept>
 • Pouze procesu s nejvyšším ID odpoví všechny ostatní procesy - tím pádem ví, že je leader a informuje o tom všechny ostatní

Na úplných grafech - pokročilý algoritmus

 • Každý uzel prochází v cyklu všechny svoje sousedy a v každém průchodu:
  • Odešle capture zprávu se svým levelem a ID
  • Pokud mu proces odpoví accept, zvýší si level a pokračuje dalším průchodem cyklu (další sousední proces)
 • Pokud příjmu caputre od procesu s vyšším levelem, nebo stejným levelem a vyšším ID - vrátím access
 • Pokud příjmu caputre od procesu s nižším levelem a jsem ve stavu active nebo killed, nereaguji
 • Pokud příjmu caputre od procesu s nižším levelem a jsem ve stavu captured, zeptám se „rodiče“, jestli má vyšší level
  • Pokud ano nereaguj
  • Pokud ne, pošli accept
 • Složitost cca n.log n

Na jednosměrných kruzích (Chang Roberts)

 • Každý proces pošle svoje ID po kruhu
 • Pokud obdržím ID jiného procesu, přepošlu ho jen, pokud je nižší
 • Pouze procesu s nejnižším ID se zpráva s jeho ID vrátí zpět.
 • Takový proces je tedy leader a oznámí to zprávou <leader>
 • Složitost n+\sum_{k=1}^{n-1} \frac{n}{k+1}

GHS

GHS na wiki

Konstruuje MST - (mininalni) kostru grafu.

 • Vrcholy si pro každou hranu pamatují stav Basic, Branch, Rejected. Basic mají všichni na začátku, Rejected získávají ty hrany, které nepatří do MST, opačně pak Branch.
 • Na začátku mají všichni level 0. Postupně se vrcholy spojují a zvyšují si level - tvoří fragmenty (les), aktualizují stav hran.
 • To provádí cyklicky:
  • Broadcast - jádro oznamuje všem ve fragmentu level fragmentu a ID jádra (iniciální hrana).
  • ConvergeCast - vrcholy na hranicích fragmentu zjistí level sousedních fragmentů a vyšlou je dovnitř vlastního segmentu. Nějak se to vypropaguje až k jádru fragmentu. Tam se rozhodne, který nový fragment bude připojen.
  • Change Core - info o připojení se přenese k požadovanému krajnímu uzlu, fragmenty se spojí a jedno jádro se zruší. Broadcast pak opět všem řekne, kdo je jádro.
 • Spojení fragmentů: Merge, pokud oba mají stejnž lvl. Nový lvl = starý + 1. Jinak Absorb: nový lvl = větší ze starých levelů.

KKM

lecture03

Založeno na principu f(x)-traverzování, tokeny traverzují a nesou info o levelu. Kdyz se dva tokeny setkají, vznikne nový s vyšším lvl.
Počet zpráv = O(log_n(n + f(n)))

vzájemné vyloučení

Popis problému

 • K určité kritické sekci může přistupovat jen jeden proces, je tedy třeba řešit přístup
 • Algoritmy řešící vzájemné vyloučení musí splňovat tři podmínky:
  • Vzájemné vyloučení - jen jeden proces může přistoupit do KS v daném čase
  • Absence deadlocků - nikdy se nestane, že všechny procesy čekají a žádný nevstoupí do KS
  • Procesy nehladoví - nikdy se nestane, že proces se v konečném čase nedostane do KS, protože jiné procesy tam vstupují před ním

Řešení pomocí tokenu

 • V síti je vytvořen logický okruh, po kterém se posílá token
 • Pouze proces s tokenem může vstoupit do KS

Ricart-Agrawala

 • v systémů fungují logické hodiny T_i
 • Když chci do kritické sekce, pošlu (T_i , i) a čekám na odpovědi od všech
 • Pokud někdo neodpovídá, tak
  • buď je v kritické sekci
  • nebo požádal o přístup dříve a také čeká
S použitím tokenu
 • pro každý proces mám jeho poslední požadavek
 • pro vstup: pošlu všem token a čekám na odpověď
 • při opuštění: zjistím, kdo čekáa (v tokenu je tabulka posledních držení)

Byzantinská dohoda

Popis problému (Consensus problem)

 • V synchronním paralelním systému jsou označené procesy a každý začíná s určitou hodnotou
 • Systém obsahuje maximálně f zlých (byzantinských) procesů – mohou se chovat nejhorším možným způsobem, jako by znali aktuální stav všech ostatních procesů
 • O co nám jde:
  • Dohoda - Všechny dobré procesy se musí shodnout na stejné hodnotě
  • Ukončení - každý proces se rozhodne v konečném čase
  • Netrivialita - Pokud všichni dobří začnou se stejnou hodnotou i, musí s ní i skončit
  • Integrita - Procesy se musí dohodout na hodnotě, kterou alespoň jeden proces navrhuje

Horní hranice chybných procesů

 • Počet zlých procesů, se kterým je možné problém ještě vyřešit je f \leq \frac{n}{3}
 • Pokud je jich přesně třetina, pak se dá problém zobecnit na jeden z případů na obrázku níže:

 • První a druhý případ - v prvním kole pošlou dobré procesy pravdivé údaje, zlý proces pošle opačné. Ve druhém kole pošle zlý proces opět nepravdivé údaje a tím zvrátí dohodnutou hodnotu.
 • Třetí případ - zlý proces k simuluje pro proces j případ z obrázku (b) a pro proces i případ z obrázku (a), tím se oba procesy dohodnou na opačných hodnotách

algoritmus EIG

 • lecture06
 • Postupuje se v kolech, v každém kole pošle každý proces informace, které dostal v kole předchozím.
 • Kolo1: Pošlu všem sousedům svoji hodnotu
 • Kolo2: Pošlu všem sousedům hodnoty, které mi řekli, že mají mí sousedi.
 • Kolo3: Pošlu všem sousedům hodnoty, o kterých mi sousedi řekli, že je mají jejich sousedi, atd…
 • Kolo4: …
 • Tímto způsobem si každý proces buduje strom (obrázek níže). V každém uzlu je uložena hodnota, která odpovídá dané posloupnosti. (value_i(jkl)=0 znamená, že proces i ví, že proces j ví, že proces k ví, že proces l má hodnotu 0)
 • Také definujme hodnotu newval tak, že newval(x) je většina z newval(xj)

 • Po f+1 kolech platí, že pokud i,j,k jsou dobré procesy, pak value_i(xk) = value_j(xk) pro všechny prefixy x
 • Po f+1 kolech platí, že pokud je k dobrý proces, pak existuje hodnota v taková, že value_i(xk) = newval_i(xk) = v pre všetky dobré procesy i
 • Pokud začali všichni se stejnou hodnotou, už ve druhém kole se mohou dohodnout
 • vrchol x je dobrý, pokud všechny dobré procesy i mají po f + 1 kolech newval(x)i = v pro nějaké v
 • Po f + 1 kolech je na každé cestě z kořene do listu dobrý vrchol
 • Po f + 1 kolech: pokud existuje pokrytí podstromu ve vrcholu x dobrými vrcholy, potom x je dobrý

Materiály

Vypracoval

Michal Trunečka
GHS: Marcel Poul

Diskuze

, 2013/02/02 17:09

U té Byzantinské dohody musí být horní hranice počtu zlých procesů f < \frac{n}{3}, pokud je zlých třetina nebo víc, tak už to není možné vyřešit podle důkazu.

You could leave a comment if you were logged in.
mgr-szz/in-bit/12-bit.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0